CONCURS JOCS FLORALS 2019

CONCURS JOCS FLORALS 2019

El Departament de FOL t’anima a concursar en la 1a edició de “JOCS FLORALS La Mercè 2019“. Presenta el teu escrit en prosa o en poesia fins el 8 d’Abril i emporta’t un val de 25€ d’Atrapalo.

Els premis es lliuraran el dimarts 23 d’Abril, diada de Sant Jordi.

 

BASES DEL CONCURS:

 

 1. Objectiu del concurs

L’objectiu d’aquest concurs és el de promoure la creació literària en llengua castellana, catalana i anglesa a l’Institut La Mercè mitjançant la producció de micro- relats i poemes, així com el de celebrar la festivitat de Sant Jordi amb la lectura de les obres guardonades.

 1. Modalitat de creació literària
 • Micro-relats
 • Poemes
 1. Condicions per a la participació

Hi poden participar les persones que compleixin els requisits següents:

 • Ser estudiant de l’Institut La Mercè, durant el curs 2018-2019.
 • Presentar una única obra per categoria.
 • En el cas de participar en més d’una categoria, les obres hauran de ser diferents.
 • Presentar treballs originals. Aquells que hagin estat plagiats seran desqualificats.
 1. Llengua de les obres presentades

Les obres presentades han d’estar redactades en llengües catalana, castellana o anglesa.

 1. Condicions en la selecció del tema

El tema dels relats i dels poemes és lliure.

Es desestimaran els treballs que enalteixin la violència, el sexisme, el racisme…

 1. Característiques formals de les obres presentades

Els micro-relats han de tenir una extensió màxima de 2 fulls. Es presentaran en un full DIN A4, preferiblement mecanografiat amb el tipus de lletra “Arial 11”, o en lletra manuscrita llegible.

Els poemes han de tenir una extensió màxima d’1 full. Es presentarà en un full DIN A4, preferiblement mecanografiat amb el tipus de lletra “Arial 11”, o en lletra manuscrita llegible.

 1. Requisits per a la presentació de les propostes

Els micro-relats i poemes es presentaran acompanyats de dos sobres tancats, un de gran i un altre de més petit, tot seguint la següent instrucció:

 • En els dos sobres han de constar, ben visibles, el pseudònim escollit i el títol de l’obra.
 • El sobre petit, que s’introduirà dins del sobre gran, contindrà una fitxa amb les dades personals següents:
  • Títol de l’obra
  • Pseudònim
  • Nom i cognoms
  • Cicle formatiu que s’està cursant
  • Torn: matí / tarda
  • Telèfon de contacte
  • Adreça electrònica
 • En el sobre gran s’introduirà, a més del sobre més petit, el relat original signat amb el pseudònim.
 1. Termini i lloc de presentació

La data límit de presentació dels treballs serà el dilluns 8 d’abril del 2019 a les bústies corresponents col·locades a consergeria de l’Institut en horari de matí, tarda o vespre.

 1. Selecció dels treballs guanyadors
 • El jurat estarà integrat pels professors i professores del Departament de FOL.  El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic el dimarts 23 d’abril del 2019.
 • Qualsevol dubte sobre la interpretació d’aquestes bases o qualsevol incidència que es produeixi durant la convocatòria, així? com qualsevol aspecte no regulat per les bases, ha de ser resolt pel jurat del concurs, les decisions del qual són inapel·lables.
 • Si es considera que no hi ha cap candidatura amb prou mèrits, el premi es pot declarar desert.
 1. Premis per als guanyadors
 • El premi consistirà en un VAL d’ATRAPALO per valor de 25€ per a cada guanyador/a en cada categoria.
 • A banda del premi, es lliurarà un diploma acreditatiu per a cada concursant i un detall de l’Institut.
 • El lliurament dels premis tindrà lloc el dimarts 23 d’abril a les 11:00h al pati de l’Institut.
 1. Autoria i propietat de les obres

Els drets de propietat intel·lectual sobre les obres premiades i finalistes, pertanyen en exclusivitat als seus/seves autor/es, tot respectant el que preveu la base 12.

 1. Reserva dels drets de reproducció
 • L’Institut La Mercè tindrà el dret no exclusiu de publicar, en els mitjans de comunicació (web, moodle) de l’institut, amb finalitats no lucratives i coherents  amb les activitats pròpies d’un centre escolar, sempre i quan faci constar l’autoria de l’
 • Els autors cedeixen de forma gratuïta els drets de publicació de les obres a l’Institut La Mercè amb renúncia expressa a cap contra prestació que no sigui el premi atorgat.
 1. Publicació de les obres premiades

Les obres premiades seran publicades a la web l’Institut La Mercè (www.lamerce.com) i en aquells mitjans de difusió on intervingui el centre.

 1. Notificació de la resolució del concurs i lliurament del premi
 • El dia 23 d’abril de 2019 a les 11h, es procedirà a comunicar la resolució del concurs i a lliurar els premis als guardonats.
 • La resolució es publicarà a la pàgina web del l’Institut La Mercè a partir del 24 d’abril.
 1. Obres no premiades

Les obres que no resultin premiades podran ser recollides a la consergeria de l’Institut La Mercè durant els 15 dies següents al lliurament del premi.

 1. Acceptació de les bases i de la normativa d’aplicació

La participació en aquest premi implica l’acceptació de les bases.

 

Premis:

Premi: Val de 25€ d’Atrapalo.

ANIMA’T A PARTICIPAR!!